Softwarové riešenia pre široké spektrum zákazníkov.
  • PROGRAM - FAKTURATIK

    Vystavujte faktúry, posielajte ako PDF alebo tlačte, sledujte pohyby skladových položiek... Majte prehľad o vyšlých aj došlých faktúrach, sledujte ich úhrady a mnoho iného
  • FAKTURATIK

    Fakturatik je určený pre tých, ktorí hľadajú dobre ovládateľný a prehľadný program, v ktorom je možné jednoducho a lacno vystavovať faktúry a ďalšie doklady.
shadow1

Vývoj programu

Prehľad zmien podľa verzií :
Legenda: + (novinka), * (upravené alebo opravené), – (zrušené)

6.4.2018 - 1.36
--------------------------------
+ tlačová zostava GDPR pre tlač informácií o obchodnom partnerovi a pripojených dokladoch
+ anonymizácia obchodného partnera
+ skin "Material Paper"

* drobné úpravy a opravy

23.9.2017 - 1.35
--------------------------------
+ tlačová zostava "Etikety" pre DYMO Printer
+ pečiatka na tlačovej zostave "Upomienka"
+ skin "Jeans"

* zobrazovanie/skrývanie stĺpcov v tabuľke položiek v doklade

8.9.2016 - 1.34
--------------------------------
* nastavenie stĺpcov tabuliek
* zobrazenie kontaktných údajov v okne "Obchodní partneri"
* dátum na tlačovej zostave "Zoznam dokladov a ich úhrad"
* ostatné drobné úpravy a opravy

31.8.2016 - 1.33
--------------------------------
+ tlač IČ DPH na dokladoch pre zahraničných obchodných partnerov aj v prípade neplatiteľa (čiastočného platiteľa) DPH (§7,§7a)
+ tlačová zostava "Doklad s výdavkovým pokladničným dokladom"
+ tlačová zostava "Doklad s čiarovými kódmi"
+ možnosť filtrovať doklady naraz až podľa troch špecifikácií
+ možnosť vytvorenia "textového" dokladu bez DPH aj v prípade platiteľa DPH (napr. kvôli prenesenej daňovej povinnosti)
+ vyfiltrovanie dokladov uhradených až po dátume splatnosti
+ vylepšené zobrazenie vo Windows s nastaveným väčším písmom (DPI)
+ skin "AlterMetro 2016"

* text "Neplatca DPH" zmenený na "Neplatiteľ DPH"
* zadanie dátumu pri otváraní tlačovej zostavy "Faktúra s pokladničným dokladom"
* zobrazenie položiek dokladu bez priradeného obchodného partnera
* názov sprostredkovateľa pri editácii dokladu a exporte dokladov
* meno prihláseného používateľa v päte tlačových zostáv
* ostatné drobné úpravy a opravy

28.01.2016 - 1.32
--------------------------------
+ tlačová zostava "Zoznam dokladov + zisk"
+ skin "Windows 10"
+ skin "Notes Plastic"

* názov v tlačovej zostave "Položky dokladu a ich hodnota"
* tlač čiarových kódov na etiketách k sortimentu
* cena položky importovaného dokladu na "skladovej karte"
* presun obce do iného štátu
* ostatné drobné úpravy a opravy

08.04.2015 - 1.31
--------------------------------
+ pridávanie, editácia a vymazávanie záznamov v tabuľkách pomocou kláves +/*/-
+ import dokladu
+ možnosť zadania čísla účtu a kódu banky do prijatých dokladov, ktoré treba uhradiť
+ hromadný príkaz na úhradu
+ kontrola IČ-DPH pomocou systému VIES
+ formálna kontrola IČO
+ možnosť priradiť ku každému dokumentu odkaz na externý súbor (prílohu)
+ možnosť priradiť ku každej položke sortimentu 2 odkazy na externé súbory (prílohy)
+ rýchle vyhľadávanie podľa názvu aj PSČ (v zozname štátov a obcí)
+ tlačová zostava "Doklad s prispôsobiteľnou výškou"
+ abecedné zoradenie tlačových zostáv
+ 2 nastaviteľné farby pre zvýraznenie údajov (názov, dátumy, suma k úhrade) pri tlači dokladov
+ nastaviteľný zoznam konštantných symbolov
+ možnosť výberu konštantného symbolu v doklade zo zoznamu
+ možnosť využitia externej PDF tlačiarne
+ možnosť vytvorenia prenosnej verzie programu (Portable)
+ pri kopírovaní dokladu program pridá do textu pre rekapituláciu aj DPH z pôvodného dokladu
+ pri kopírovaní dokladu voliteľne skopíruje aj texty z pôvodného dokladu
+ posúvanie grafu príjmov a výdavkov (pre lepšiu prehľadnosť je zobrazených max. 12 mesiacov)
+ pri importe existujúcich položiek sortimentu budú tieto editované, nie preskočené
+ nový typ "Objednávky"

* pôvodný typ "Objednávky" premenovaný na "Prijaté objednávky"
* zlepšený prístup k typom dokladov
* abecedne zoradené typy dokladov
* prenos skupín obrázkov do novej databázy
* filter dokladov - neuhradené po splatnosti
* ostatné drobné opravy a úpravy

08.09.2014 - 1.30
--------------------------------
* LICENCIA je od tejo verzie viazaná na používateľa a nie počítač
Ak ste ešte nedostali mailom nový licenčný súbor, napíšte nám, prosím.

* prechod do novej databázy
* ostatné drobné úpravy a opravy

31.05.2014 – 1.21
——————————–
+ v úvodnom okne sa automaticky zvolí databáza, ktorá bola otvorená pri predchádzajúcej práci s programom
+ rozdelenie obrázkov do skupín
+ možnosť výberu viacerých obrázkov pre ich hromadné pridanie do evidencie

* zmena licenčného systému (kredity)
* editácia bankového účtu dodávateľa pri nastavenej maďarčine vo Windows

10.3.2014 – 1.20
——————————–
+ individuálny filter pre každý typ dokladu
+ zapamätanie nastavených filtrov
+ možnosť nastavenia šírok stĺpcov v tabuľkách
+ zapamätanie nastavených šírok stĺpcov v tabuľkách
+ export tabuľkových údajov z tlačových zostáv do textového súboru CSV
+ import slovníka s voliteľným prepísaním existujúcich údajov
+ možnosť zakázať užívateľovi editáciu a mazanie dokladov, ktoré vytvorili iní užívatelia
+ pomocná kalkulačka DPH pri zadávaní platby
+ možnosť preddefinovať jazyk dokladu pre každého obchodného partnera
+ bankový účet obchodného partnera
+ pri kopírovaní dokladu je možné určiť, či majú mať jeho položky vplyv na zásobu

* prepočítanie dátumu splatnosti po zmene dátumu vyhotovenia dokladu
* preklad popisných údajov všetkých typov dokladov po zmene aktuálneho jazyka programu
* tlačová zostava “Katalóg” (cena bez DPH, export do PDF)
* tlač rekapitulácie dokladu v oboch menách
* ostatné drobné úpravy a opravy

- zrušená nutnosť deaktivácie licencie

8.1.2014 – 1.19
——————————–
+ skiny iOS4, Longhorn a Notes Wood
+ automatická aj manuálna kontrola a sťahovanie nových verzií programu
+ možnosť zadať dodávateľa pre každú položku sortimentu
+ filtrovanie sortimentu podľa dodávateľa
+ tlačová zostava “Zoznam položiek sortimentu” s prehľadom chýbajúceho a rezervovaného množstva
+ zápis hodnoty (skladovej ceny) do každej položky dokladu
+ voliteľný automatický výpočet zisku pre každý typ dokladu
+ tlačová zostava “Položky dokladu a ich hodnota”
+ možnosť zapísať k dokladu aj číslo iného dokladu (napr. zálohovej alebo dodávateľskej faktúry a pod.)
+ kontrola duplicity čísla iného dokladu
+ nastaviteľná zložka pre automatické zálohy databázy
+ nastaviteľný popis dátumu č.1
+ export a import slovníka
+ kontrola zadaného čísla účtu (IBAN)

* kópia slovníka pri prechode do novej databázy
* tlačová zostava “Katalóg sortimentu”
* zadávanie zápornej zľavy (prirážky) pre obchodného partnera
* ostatné drobné úpravy a opravy

28.2.2013 – 1.18
——————————–
* chyba v názve dodacieho listu k faktúre

27.2.2013 – 1.17
——————————–
* možná chyba pri spúšťaní programu spôsobená najnovšou verziou skinov

27.2.2013 – 1.16
——————————–
+ nezávislé nastavenie parametrov tlače pre každý typ dokladu
+ pridanie fakturačnej adresy, IČO, DIČ a IČ DPH obchodného partnera do exportu zoznamu dokladov
+ tlač obálok (DL, C4, C5, C6) s adresami obchodných partnerov

* konverzia údajov z programu Faktúry Plus (mestá s rovnakým názvom ale rôznymi PSČ)
* úprava automatickej tvorby kódu položky z názvu (bez diakritiky, z názvu použité iba písmená)
* úprava zoznamu neuhradených dokladov v okne “Platby”
* ostatné drobné úpravy a opravy

12.2.2013 – 1.15
——————————–
* výpočet celkovej sumy v rekapitulácii textových dokladov
* jednotková cena bez DPH v doklade s prirážkou

11.2.2013 – 1.14
——————————–
* zobrazenie užívateľských tlačových zostáv v zozname

8.2.2013 – 1.13
——————————–
+ skin “AlterMetro”
+ tlačová zostava “Obálka C6″
+ logo a pečiatka vo formáte PNG
+ vylepšené automatické číslovanie dokladov
+ voliteľná tlač por. čísla, kódu, cien, zliav a rekapitulácie na dokladoch
+ voliteľná tlač dokladu bez DPH
+ voliteľná tlač jednotkových cien s DPH v doklade
+ možnosť výberu popisu položky dokladu z užívateľských textov

* tlač zadaného názvu položky v doklade
* zákaz vymazania účtu, ak bol použitý v predpise platby
* prechod do novej databázy
* filtrovanie dokladov podľa stavu úhrady
* kontrola nových verzií už nezdržuje štart programu
* možnosť dodatočne editovať aj názov typu dokladu
* text “Cena” v názve dátumu dodacích listov
* správne zaokrúhľovanie jednotkových cien položiek dokladu
* ostatné drobné úpravy a opravy

16.1.2013 – 1.12
——————————–
+ text “Neplatca DPH” miesto IČ DPH na doklade neplatcu DPH
+ voliteľná tlač pečiatky na dokladoch
+ tlač prirážky v dokladoch
+ tlačová zostava “Obálka A4″ (aj pre dobierku)
+ tlačová zostava “Dodací list k faktúre” (aj bez cien)
+ tlačová zostava “Pokladničný doklad” k platbe
+ možnosť zadať k platbe celkovú sumu DPH (pre potreby tlače pokladničného dokladu)
+ informatívne zobrazenie súm v EUR pri zadávaní platby v cudzej mene
+ možnosť vymazať databázu

* zobrazenie tabuliek pri nastavenom vyššom rozlíšení DPI (veľkosti písma vo Windows)
* nahradenie fontu Arial Narrow v tlačových zostavách štandardným fontom Arial
* zostávajúci rám okna pri minimalizovaní programu
* ceny sortimentu s DPH aj bez DPH uvedené s rovnakým počtom desatinných miest
* možnosť zmeniť mernú jednotku voľným položkám dokladu
* duplicitne pridávané texty do slovníka

4.1.2013 – 1.11
——————————–
+ tlačová zostava “Faktúra s príjmovým pokladničným dokladom”
+ tlačová zostava “Obálka DL” a “Obálka DL – Dobierka”
+ tlačová zostava “Upomienka k faktúre”
+ pridanie znaku “x” do mernej jednotky, ak sa táto začína číslicou

* predajné ceny sortimentu zobrazené s potrebným počtom desatinných miest
* tlač dokladu – ostatné údaje dodávateľa v hlavičke dokladu
* tlač dokladu – kontaktné údaje pod pečiatkou
* tlač dokladu – príliš dlhý text rozdelený na viac strán

29.12.2012 – 1.10
——————————–
+ prvá verzia programu

Program FAKTURATIK

  

Novinky


6.4.2018
Nová verzia 1.36

Referencie"Váš program FAKTURATIK používam už dlhé roky a slúži mi spoľahlivo doteraz. Začal som s ním pracovať ešte ako s Faktúry Plus asi v roku 2009 keď som bol živnostník a používam ho aj teraz v s.r.o.. Program je jednoduchý a prehľadný s množstvom doplnkových funkcií a plne postačuje aj pre našu malú spoločnosť. Vďaka a držím palce pri jeho ďalšom vývoji."
Vladimír Hutyra, INSTALELEKTRO s.r.o.
www.instalelektro.drapo.sk


"Poďakovanie - vytvorili ste veľmi kvalitný produkt, ktorý mi doteraz veľmi vyhovoval a vyhovuje."
Juraj Tkáčik
www.klimy.sk


"S Vašim programom Fakturatik som nadmieru spokojný, pracujem s ním už dosť dlho a pracuje sa mi s ním veľmi dobre. Jednoduché, prehľadné a rýchle riešenia v mojom fakturovaní. Ďakujem aj za Váš prístup k zákazníkom, to platí aj pre Váš kolektív."
Gabriel Halgoš, PCP Invest, s.r.o., Sereď


Program Fakturatik (predtým Faktúry plus) používame už niekoľko rokov a sme s ním veľmi spokojní. Keďže má naša firma externého účtovníka, postačuje nám softvér na vystavovanie faktúr, a to je práve to, na čo je Fakturatik určený. Ceníme si jeho rýchlosť, funkcie, intuitívne užívateľské rozhranie, cenovú dostupnosť a pravidelný upgrade. Jednoznačne odporúčam.
Ing. Ľuboš Vatraľ, EQUILIBRIA, s.r.o.
www.equilibria.sk